Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 april 2019

D66 tijdens Raadsvergaderingen van maart en april

Vanaf nu gaan we u maandelijks informeren over onze standpunten in de Gemeenteraad. We beginnen met de Raadsvergaderingen van 28 maart en 18 april. Tijdens deze vergaderingen hebben we onder andere gesproken over een eenmalige bijdrage aan de Thermen 2, over de startnotitie ‘Herijking buurt- en dorpsvoorzieningen’ en we hebben voor een aantal andere voorstellen gestemd.

Oplossing voor zwembaden de Thermen 2 

De fractie van D66 heeft ingestemd met het collegevoorstel om de zwembaden eenmalig een bijdrage te geven van 287.000 euro, dit om de opgelopen tekorten over de periode 2016-2018 te compenseren. Wij hebben hiermee ingestemd, omdat we het belangrijk vinden dat Alphen aan den Rijn haar zwembaden kan behouden. Tevens hebben we ingestemd, omdat het om een eenmalige bijdrage gaat, die is losgekoppeld van de structurele bijdrage tot en met 2021. In de komende maanden voert de gemeenteraad een gesprek met de samenleving over een verhoging van de structurele bijdrage, maar voor nu is duidelijkheid gecreëerd. De exploitatie van het zwembad is nog niet goed geregeld en we willen dat er financiële stabiliteit komt.

Startnotitie Buurt- en dorpsvoorzieningen

We hebben ingestemd met de startnotitie ‘Herijking buurt- en dorpsvoorzieningen’ en de dertien uitgangspunten voor de herijking van buurt- en dorpshuisvoorzieningen. Buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol in de Alphense samenleving. Het is een plek waar actieve en minder actieve mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Het uitgangspunt is dat er in elke wijk/dorp/buurt één door de gemeente ondersteunde voorziening bestaat. Momenteel zijn er naar onze mening te veel van deze voorzieningen. D66 heeft daarom tijdens de Raadsvergadering de wethouder opgeroepen om nog voor deze zomer duidelijke keuzes aan de gemeenteraad voor te leggen en daarmee inzicht te geven in de voorzieningen die de gemeente wel of niet in stand gaat houden. D66 is een voorstander van het benutten van al bestaande gebouwen en het voorkomen van leegstand.

Regenbooggemeente Alphen aan den Rijn

Raadslid Maurits de Vries heeft het actieplan ‘Regenbooggemeente Alphen aan den Rijn’ in de  gemeenteraad aanbevolen. De Raad heeft dit plan met veertig actiepunten om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen (LHBTI) te verbeteren met grote meederheid aangenomen.

Luister naar het interview dat Maurits heeft gegeven voor Studio Alphen.

Motie Groene scholen en groene schoolpleinen

Kinderen leren anders spelen in een groene omgeving. Dat geldt ook op schoolpleinen. Waar die nu vaak nog teveel uit stenen bestaat streeft de D66-fractie naar groene schoolpleinen waar kinderen kunnen spelen en leren over voedsel. Om dit te realiseren heeft de fractie samen met GroenLinks en vrijwel alle andere partijen een motie ingediend tijdens de Raadsvergadering van 18 april. De breed gesteunde motie roept het college op om vergroening van schoolpleinen te stimuleren.

Overige Raadsbesluiten.

D66 stemde Voor:

  • Detailhandel en horeca in Boskoop. Doel is vestiging van detailhandel en horeca in het centrum te concentreren en vestiging buiten het centrum tegen te gaan.
  • Gebiedsvisie voor de Dorpen en vervolg. In een gebiedsvisie formuleert de gemeente het ruimtelijke kader voor de dorpen in de komende tien jaar. Wat is de huidige stand van zaken en hoe verwacht de gemeente dat het dorp er over tien jaar uit zal zien?
  • Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019 en ophogen budget. De lijst met duurzame maatregelen waarvoor een lening kan worden aangevraagd, is uitgebreid met een lage temperatuurverwarming. De duurzaamheidsleningen zijn heel succesvol en daarom heeft de gemeente besloten het budget te verhogen.
  • Subsidieverordening Energiebesparing bestaande woningen Alphen aan den Rijn met de tweede wijziging Programmabegroting 2019 vaststellen. Bewoners kunnen subsidie ontvangen om isolerende maatregelen te nemen, een lage temperatuurverwarming te installeren en de woning los te koppelen van het aardgasnet. Wie in een monumentale woning leeft, kan nu ook subsidie voor een energieadvies ontvangen, voor de overige woningeigenaren was dat al mogelijk.
  • Het proces op weg naar een begroting nieuwe stijl vaststellen. De gemeenteraad wil de begroting toegankelijker en beter leesbaar maken voor de inwoners en hen meer laten deelnemen aan de cyclus van planning en control.